Молитва всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Краткая молитва болящего ко Господу

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помоги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Перевод: О, великий угодник Христов, мученик и врач милостивый, Пантелеймон! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божьим (имя), услыши боль мою и вопль мой, умилостиви Небесного, верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да подарит мне исцеление от гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление грешнейшего более всех людей.

Посети меня благодатным твоим посещением. Не отврати лицо твое от греховных язв моих, помажь елеем милости твоей и исцели меня: да, буду здоровый душой и телом, остаток дней моих, благодатью Божией, буду проводить в покаянии и угождении Богу и сподоблюсь принять благой конец жизни моей на земле.

Угодник Божий! Умоли Христа Бога, твоим представительством да дарует здоровье моему телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в.

Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши.

Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на земли́.

Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти.

Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние.

Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! Приими́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею.

Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
слы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скорбьми́ ве́лиими.

Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же своего́ свята́го не оставля́ше.
Внеза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небесе́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе.

Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вельми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совершу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».

Ты же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чудеси́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разуме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу.

О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чудеса́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Христа́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исцели́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небеси́ и на земли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

ВXVII веке афонский старец Иосиф Исихаст завещал своим ученикам. На иконе в багряном одеянии изображена Богоматерь, которая восседает на царском троне. За ней находятся два ангела, которые с благоговением осеняют крыльями Пречистую Деву. На руках у Богородицы — Богомладенец. В левой руке он держит свиток, а правую поднял в благословляющем жесте.

Богоматерь своей правой рукой указывает на Сына Божьего, акцентируя внимание на том, что это Спаситель всех людей.Данная икона имеет средний размер и отличается искусным исполнением. На нимбе богородицы выполнены узоры из эмали. А на нимбе Богомладенца написано на греческом языке: «От которого все вокруг».

Где и кем была написана икона

Считается, что икона была создана в 17 веке, но многие историки убеждены, что ее написал в 12 неизвестный художник. Но только после того как она попала в руки старца афонского монастыря она стала известна и ее чудотворность была действительно подтверждена.

Первое чудо, которое подтвердило божественную силу иконы, произошло практически сразу, как она была размещена в храме Афонского монастыря. Молодой человек, приверженец черной магией, решил испытать на Святых иконах свою силу.

Для этого он пришел в Ватопедский монастырь, где находилось много Святых икон. Как только юноша зашел на территорию монастыря, его будто неведомой силой потянуло в Главный Собор. Именно там и находилась икона Всецарица.

Он приблизился к ней и начал бормотать заклинания черной магии.Неожиданно из Образа сверкнули молнии, которые поразили молодого человека, отбросив его назад. Юноша в испуге выбежал из храма. На пути он встретил священника и поведал ему о произошедшем с ним случае. Испуганный юноша признался в том, что в душе его нет веры в Бога, и он занимается черной магией.

После этого жизнь юноши изменилась, он раскаялся, решил посвятить свою жизнь служению Бога и остался в Афонском монастыре.

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Значение имени иконы

Икона Божьей Матери «Всецарица», также имеет и второе название «Пантанасса». В переводе с греческого это означает «Всегоспожа», «Всеповелительница». Эта икона вполне соответствует своему названию и имеет огромнейшее значение для всех православных христиан.

За все время своей известности она совершила много чудесных исцелений. Этот образ считается самым сильным для борьбы с онкологическими заболеваниями. Она способна изменять мировоззрение заблудших людей, многие маги и колдуны прекращали свою деятельность под воздействием иконы. Богородица способна наставлять на праведный путь, она укрепляет веру человека и, придя к ней, можно найти утешение.

Читайте также:  Красный перец помог замедлить распространение рака легких

Сохранилась ли святыня до наших дней

Оригинал иконы «Всецарица» и в наши дни находится в Главном Соборном храме на Святом Афоне в Ватопедском монастыре. Именно в этом месте происходит пострижение в монахи. Эта местность удивительно живописна и красива.

Сам монастырь очень древний, по преданию он был основан в 10 веке. На его территории расположены 12 храмов. Кроме этого по окрестностям разбросано еще множество храмов и маленьких церквушек.

В Ватопедском монастыре имеется древняя библиотека.

Когда в 17 веке было подтверждено, что икона Всецарица помогает людям излечиваться от опухолевых заболеваний, то на Афоне было написано много точных списков с нее. Копии разошлись по разным странами и по свидетельствам верующих они весе являются Чудотворными, причем многие из них мироточат. Все чудеса, которые свершаются иконой Всецарица, описаны в церковных книгах.

Чудотворная икона Богоматери «Всецарица» помогает в исцелении больного

Икона «Всецарица», прежде всего, получила свою известность, из-за исцеления раковых больных. Эта ее особенность была замечена в древности еще монахами Святого Афона. Сегодня к этой молитве на Святую гору стремятся множество паломников.

Онкология описана еще Гиппократом, он называл эту болезнь «карциономой». Известно это заболевание было также врачевателям в Древнем Египте. Прошло много лет, но и сегодня справиться с этой болезнью медицина не может.

Поэтому молитва у иконы «Всецарица» для многих остается единственной надеждой. Практически все искренне верующие люди получают помощь — у кого-то опухоль замирает, а иногда бесследно исчезает. Для онкологических больных организовываются специальные паломнические поездки.

Но следует знать, что на Святую гору Афон, вход возможен только мужчинам.

В России чудотворный список находится в детском онкологическом центре в Москве. Кроме того списки иконы находятся в разных других монастырях и храмах.

Сильная молитва Всецарице при онкологии от рака

Текст православной молитвы для борьбы с онкологическими заболеваниями:

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Молитва перед иконой Всецарица на русском языке:


«О, Пречистая Богородица, Всецарица! Услышь мое многоболезненное воздыхание и прошение мое пред чудотворною иконою Твоею. Образ твой из Святого места Афонского в Россию принесен. Обрати внимание на мое искреннее обращение и мольбу мою. Прошу исцели недуг мой страшный и помоги всем к образу твоему святому припадающих.

Как птица крыльями своими закрывает птенцов своих от опасности, так и Ты защити на и покрой нас своим много-целебным омофбром. Даруй нам надежду на исцеление, которая поможет самые лютые скорби пережить. Убери из наших душ мрак отчаяния, радостью пусть душа наполнится.

Да воссияет над нами молитвой Твоею неизреченный свет Божественный! Малодушным дай утешение, немощных укрепи, ожесточенные сердца умягчи и просвещение даруй. Исцели меня, о Всемилостивая Царице!


Прошу тебя благословить ум и руки врачующих меня, чтобы послужили они орудием Всевышнего, Христа Спасителя нашего. Как перед живой Тобой молюсь перед иконою Твоей и искренне к ней припадаю.

Протяни ко мне руки помощи, исполненные исцелением и врачеванием. Даруй радость скорбящим, дай всем в печалях утешение.

Мы все получившие помощь Твою чудотворную помощь прославляем Святую Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Короткий вариант молитвы звучит следующим образом:


«О, Всеблагая, Пресвятая Богородица, достойнейшая из достойных, чудная Матерь Божья, Пантана?сса, Всецарица! Не достоин я, призывать тебя Святую и Благочестивую войти под кров мой! Но прошу услышать мою просьбу, проявить свое милосердие ко мне Бога любящая Матерь Божья, изреки свое сильное слово, да пусть исцелится моя душа и укрепится тело мое немощное. Только Ты можешь проявить волю свою и силу, помочь мне жить во здравии и благополучии. (Можно попросить об исцелении своих близких). Молю Тебя, Всецарица и верую, что ты за меня просить будешь Господа нашего Всевышнего. Я прославлять буду Святое имя Твое всегда. Аминь».

Слушать акафист пред иконой Богородицы «Всецарица»:

Скачать в МР3: Akafist_Vsetsaritsa.mp3 [15,78 Mb] (cкачиваний: 649)

Икона «Всецарица» считается чудотворной, потому что она помогает в решении разных проблем. Часто люди обращаются к ней для избавления от наркотической и алкогольной зависимости. Причем в данном случае за спасения человека от пороков могут молиться родители и просто близкие люди.

Безусловно, признанной является сила иконы в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но при этом молиться можно для исцеления от других болезней и для укрепления здоровья в целом.

Кроме того, молитва к Пресвятой Богородице перед этой иконой помогает избавиться от внешнего негативного воздействия, к примеру порчи или сглаза.

Часто за помощью к Богоматери обращаются женщины, которые не могут долгое время забеременеть. Такая молитва поможет родить здорового ребенка.

Как правильно ее читать

Молиться перед этим образом нужно обязательно в храме. Кроме этого для того, чтобы молитва была более действенной нужно обязательно посещать церковные службы.

В Евангелии говориться, что Господь обязательно присутствует среди верующих, которые собираются в храме для молитвы. Совместная молитва в православии считается более мощным.

Богу всегда угодно, чтобы люди переживали друг за друга, таким образом, они участвуют молитвой в спасении ближнего.

Если человек сильно болеет, то для него можно заказать специальную молитву, которую прочтут во время Литургии. У иконы «Всецарица» допускается читать кафизмы, а завершать их короткой молитвой Богородице, в которой обязательно следует упомянуть имена своих близких.

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

К лику богоматери «всецарица» обращаются в мольбах за болящих родственников

Очень больно, когда неизлечимая болезнь настигла близкого человека, для того чтобы поддержать веру в душе, и помочь чудом исцелится близкому человеку, нужно молится перед иконой Всецарица.

Следует помнить, что нельзя сдаваться, даже если поставлен самый страшный диагноз.Если вы будете искренне молится Пресвятой Богородице перед иконой Всецарица, то обязательно произойдет чудо и ваш близкий человек выздоровеет.

Нужно помнить, что зафиксировано много случаев, когда молитва от рака Всецарице исцелила многих людей от онкологии.

Священники утверждают, что рак — это предупреждение Господа.

Насылая испытание в виде онкологического заболевания,Всевышний предупреждает о том, что человеку пора раскаяться в грехах своих и начать жить по законам Божьим.

Это серьезное предупреждение и нужно по-настоящему задуматься над своим образом жизни и поведением. Главное в такой ситуации не отчаиваться ни самому заболевшему, ни его близким.

Как просить о помощи для ближних и родных

Очень важно знать, как правильно молится Пресвятой Богородице о помощи для своих близких и родных. Прежде всего, нужно помнить о том, что молитва будет действенной, если произносить ее со всей душой.

Молитвенное обращение поможет только в том случае, если вы будете чувствовать с человеком, за которого возносится молитва, душевную связь. В душе должно обязательно присутствовать желание искренне помочь человеку.

Нужно верить в то, что именно ваша молитва поможет близкому человеку выздороветь. Следует отбросить любые сомнения.

Очень важно проговаривать молитвенный текст наизусть. Конечно, нужно обязательно придерживаться основного смысла, но при этом допускается вкладывать в текст собственные пожелания близкому человеку.

Это позволить увеличить силу молитвы. Если вы будете читать молитвенный текст с листа или просто механически произносить его, то никакого результата не будет.

Это связано с тем, что в этом случае искренность не удастся вложить.

Важным для эффективности молитвы является настрой человека. Необходимо отбросить все посторонние мысли. Некоторое время нужно постоять перед иконой в молчании с мыслями о близком человеке, которого постигло несчастье. Нельзя в этот момент думать ни о чем плохом. Нужно сконцентрироваться только на своей любви и уважении к человеку, помощь которому очень нужна.

Если все будет сделано правильно, то между человеком, который молится и болеющим человеком возникает сильная энергетическая связь, которая служит мостом для передачи дополнительных сил извне для борьбы со страшной болезнью.

При молитве за близкого человека нужно произносить молитвенные слова непосредственно перед иконой. Только в этом случае можно получить от священного образа нужный и направленный посыл энергетики.

Важно понимать, что чтение молитвы перед иконой Всецарица за исцеление близкого человека от рака — это сложный и длительный путь. Не нужно ожидать, что чудо после прочтения молитвы свершиться на следующий день.

Для того чтобы прошение было услышано необходимо молиться каждый день. Причем очень важно не терять искренность, которая должна пронизывать каждую молитвенную фразу. При этом большую роль играет и вера молящегося человека.

То есть, следует по-настоящему верить в то, что близкий вам человек поправится.

Несмотря на то, что молитва к Пресвятой богородице перед иконой Всецарица направленная на излечение больного от рака, должна обязательно читаться в храме, дома также нужно иметь такую же иконку.

К ней периодически нудно обращаться своими словами, выражая свое желание помочь больному человеку. Небольшая иконка рекомендуется также установить рядом с постелью больного человека.

Некоторые люди утверждают, что достаточно просто посмотреть на икону Пресвятой Богородицы и боли отступают, а силы прибавляются.

Читайте также:  Анализ крови при лейкозе: показатели, уровни, разновидности

Очень важно после прочтения молитвы попросить Господа придать сил не только больному человеку, но и всей своей семье, необходимо помолиться о том, чтобы терпение не оставило вас и на это было благословение.

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Поможет ли молитва, если болезнь вызвана колдовством

Поскольку тяжелые болезни у человека могут развиваться вследствие негативных внешних воздействий, то молитва перед иконой Всецарица поможет избавиться от таких последствий.

Следует помнить, что снять порчу или сглаз можно только искренней молитвой. Очень важно, чтобы в душе человека была искренняя вера. В этом случае удастся быстро восстановить энергетическое поле, поврежденное чьим-то недобрым взглядом или словом.

Для того чтобы убрать негативный посыл полностью сконцентрироваться на произносимом молитвенном тексте. Молитва Пресвятой Богородице, которая произносится перед иконой Всецарица, понятна, поэтому ее нужно проговаривать, осознавая каждую фразу.

Кроме того в нее нужно обязательно вставлять личные просьбы. Они должны быть конкретными и понятными. Чем сильнее и более точно звучит в молитве просьба, тем больше вероятность того, что положительный ответ будет получен в кратчайшее время.

Если вы поняли, что подверглись энергетическому нападению, то, прежде всего, нужно гармонизировать свой организм и успокоится. Очень важно отбросить от себя все жизненные обиды на других людей.

Если вы даже знаете, кто пытался вам навредить, то не следует желать этому человеку зла.

Помните, что если вы не сделаете этого, то исцеляющая и очень сильная молитва Пресвятой Богородице перед иконой Всецарице будет просто бесполезной.

Допускается молиться перед этой иконой также с просьбой о помощи близкому человеку, если вы уверены, что его сглазили или он находится под действием порчи. Если возносить молитву в неуравновешенном состоянии, то своими отрицательными эмоциями, вы можете навредить человеку.

Не следует ожидать, что помолившись один раз, вам удастся избавиться от порчи. Нужно молиться перед иконой по нескольку раз в день. Кроме того, хотя бы один раз в неделю следует посещать храм и ставить свечу за собственное здравие.

Видео молитва о болящих Богородице, перед иконой «Всецарица»

Молитва при онкологии сильная

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от ракаКогда беда приходит в дом, люди впадают в уныние и отчаяние. Господь посылает те испытания, которые по силам человеку, а молитва Всецарице при онкологии за больного родственника будет в помощь.

Раковая опухоль это своего рода предупреждение, что человеку пришло время покаяться в грехах и начать жизнь по божьим законам. Но не стоит отчаиваться, а стоит попытаться изменить жизнь и очистить душу.

Кому молиться при тяжелых болезнях

В православной вере много святых, к которым можно обратиться с молитвами об излечении. Любая молитва это положительная энергия, которая, помогает справиться с недугом. Просить можно в молитвах:

 • за родителей,
 • за детей,
 • за мужа,
 • за жену,
 • за знакомых;
 • близких людей.

В любых болезнях молятся Пантелеймону Целителю. Сильной молитвой является просьба к Матроне Московской, которая от роду была слепой, но помогала в лечении другим людям. Для повышения эффективности молитвы Матроне сопровождать пожертвованиями в церковь или подаянием милости. Святая всегда оценит такой поступок и поможет.

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

Просят о защите детей: у семи отроков из Эфеса, св. Иулиана Кеноманийского, великой мученицы Параскевы, преп. Симеона Богоприимца, Иоанна Кронштадтского и ангела хранителя. Молитвы Николаю Угоднику помогают людям получить исцеление. Просьбы к святителю Луке Крымскому не останутся без ответа. Святой был не только православным верующим при жизни, он имел специальность врач хирург.

Обращение к Богоматери — самая сильная защита и помощь. В небесной иерархии Божья Матерь занимает верхнее положение. Молебны к Господу произносят у иконы Христа Спасителя.

Икона Всецарица при онкологии

Рак известен был в эпоху Гиппократа и в Древнем Египте и тогда его называли «карцинома». Но тогда не знали, как лечить, и сейчас практически нет средства от раковой опухоли.

Афонские отшельники подметили, что образ Всецарицы способен приостанавливать развитие болезни. Конечно, вылечить раковую опухоль одними молитвами нельзя, но они помогут облегчить душевные страдания.

Медицинские лекарства лечат физическое тело, а молитвы душу.

Чаще всего при онкологии больные обращаются к иконе Всецарицы, на которой изображена Богоматерь с ребенком на руках. Очень больно и тяжело видеть страдания близкого человека, диагноз которому поставили рак. Самое главное это поддержка близких и родных с молитвами о помощи перенести эту болезнь.

 • Во время чтения молитвы неведомые силы окутывают человеческое тело и исцеляют, поэтому следует вложить всю искренность и любовь.
 • Настроиться положительно, освободить ум от негативных мыслей и сконцентрироваться на том человеке, который требует поддержки.
 • Молитва от раковой опухоли должна читаться перед иконой Всецарицы. Это основной символ, который должен находиться во время чтения акафиста у постели больного.
 • Приобрести образ Богоматери и поставить рядом с больным.
 • Также молитвы у иконы Пантанассы:
 • защищают от темных сил;
 • избавляют от наркотической зависимости;
 • лечат заболевания глаз и нарушения слуховых функций.

Желательно читать акафист Всецарице при онкологии или заказать его в церкви на крещеных людей. Но это не значит что если человек некрещеный, то нельзя молиться за его здоровье. Святые слышать мольбы от человека любой веры. Молитвенные обращение проходят долгий путь, и не стоит сразу ждать чуда. Просьба должна идти от искреннего сердца и с верой в душе.

Следует посетить церковь и обратиться с просьбой к священнику помолиться за больного человека. Можно заказать молебен о здравии на сорок дней. Поставить свечечку и иконы Всецарицы.

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

В Троицком соборе Санкт-Петербурга хранится список чудес иконы Всецарица украшенный золотом. Его заказали родители девочки, которая излечилась от рака.

Больной девочке во сне пришла Богоматерь и велела ей молиться. Родители приобрели в храме образ и привезли в Израиль, где была девочка. После усердных молитв девочка выздоровела, врачи утверждали, что такое невозможно. Болезни это плохо, но с другой стороны они несут благое состояние человеческой душе, приближая в страданиях к Господу.

Текст молитвы Всецарице при онкологии за больного человека:

Молитва Всецарице при онкологии и другие работающие молитвы от рака

«О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром.

Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися.

Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй.

Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего.

С этой статьёй так же читают:  Редкий Сон Пресвятой Богородицы 18 век

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.»

Молитва при онкологии сильная

Молитва Всецарице от рака об исцелении

К иконе Божьей Матери «Всецарица» обращаются за помощью в исцелении и защите от тяжелых болезней. Например, при онкологии — за больных раком, во время эпидемии и других страшных недугов.

Обратиться с этими молитвами можно за свое здоровье и за здравие близких.

Приступать к молитве следует после церковного покаяния на Исповеди и Причастия. Нужно попросить как можно больше людей молиться за больного хотя бы своими словами, остановив на мгновение мирские заботы. Лучше заказать церковную молитву (Сорокоуст, Обедню, молебен). Если больной не в состоянии сам читать молитву и Акафист, близкие могут читать их вслух у постели.

У иконы «Всецарица» допускается читать кафизмы, а завершать их короткой молитвой Богородице, в которой обязательно следует упомянуть имена своих близких.

 • О, Всеблагая, Пресвятая Богородица, достойнейшая из достойных, чудная Матерь Божья, Пантанасса, Всецарица!
 • Не достоин я, призывать тебя Святую и Благочестивую войти под кров мой!
 • Но прошу услышать мою просьбу, проявить свое милосердие ко мне Бога любящая Матерь Божья, изреки свое сильное слово, да пусть исцелится моя душа и укрепится тело мое немощное.

Только Ты можешь проявить волю свою и силу, помочь мне жить во здравии и благополучии. (Можно попросить об исцелении своих близких).

 1. Молю Тебя, Всецарица и верую, что ты за меня просить будешь Господа нашего Всевышнего.
 2. Я прославлять буду Святое имя Твое всегда.
 3. Аминь.
 • Кондак 1
 • Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои;
 • низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Икос 1
 • Ангел предстатель с Небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:
 • Радуйся, главизно нашего спасения; радуйся, исполнение Зиждителева смотрения.
 • Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.
 • Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.
 • Радуйся, уму непостижная горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно.
 • Радуйся, звездо, благодати сияние; радуйся, источниче, живыя воды излияние.
 • Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса Дево нетленная.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 2
 • Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.
 • Икос 2
 • Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни. К Ней же Гавриил рече со страхом, зовый таковая:
 • Радуйся, совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице.
 • Радуйся, сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило.
 • Радуйся, раковыя язвы дивная губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице.
 • Радуйся, единое миру заступление; радуйся, верное в скорбех избавление.
 • Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая.
 • Радуйся, скиптре и державо Афон населяющих; радуйся, жезле монахов и мирян.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 3
 • Сила Вышняго осени Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя село сладкое хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.
 • Икос 3
 • Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:
 • Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца победо.
 • Радуйся, в болезнех и скорбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая стено.
 • Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.
 • Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице.
 • Радуйся, лествице небесная, возводящая от земли к Небеси; радуйся, водо живая, омывающая смертные грехи.
 • Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкви осеняющий.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 4
 • Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно и, Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.
 • Икос 4
 • Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:
 • Радуйся, снадобие, боль утоляющее; радуйся, прохладо, жар недужный остужающая.
 • Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми.
 • Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая.
 • Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою неисчетный сонм верных оправдася.
 • Радуйся, высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, глубино, единым Словом изведанная.
 • Радуйся, пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 5
 • Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице;
 • к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему : Аллилуиа.
 • Икос 5
 • Видеша чини Ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и, яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми:
 • Радуйся, Богом поставленная превыше небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир.
 • Радуйся, хвалу и славу от Небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая.
 • Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси.
 • Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.
 • Радуйся, благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников веселие изрядное.
 • Радуйся, броне правды от искушений; радуйся, щите ограждения от вражды и нестроений.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 6
 • Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к Небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.
 • Икос 6
 • Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:
 • Радуйся, исправление нечестиваго жития; радуйся, утешение страждущих люте.
 • Радуйся, бесовских полчищ от Церкве отгнание; радуйся, мглы греховныя разсеяние.
 • Радуйся, козней невидимых упразднение; радуйся, демонских чар всемощное одоление.
 • Радуйся, светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, облаче, невинных от зла покрываяй.
 • Радуйся, холме, небесною манною питающий; радуйся, долино, смирением Христовым насыщающая.
 • Радуйся, каменю Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало превечнаго Света.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 7
 • Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже, дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.
 • Икос 7
 • Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики совершивый Тайную Свою Вечерю; мы же, моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая:
 • Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота.
 • Радуйся, чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.
 • Радуйся, лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, кивоте драгий, вместилище великия Святыни.
 • Радуйся, персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую.
 • Радуйся, в час судный достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.
 • Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 8
 • Странное Рождество видевше, житейское всякое отложим попечение и горе имеем сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.
 • Икос 8
 • Неотступно в недрах Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть;
 • Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая:
 • Радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая.
 • Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана.
 • Радуйся, пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, елее, язвы телесныя умащаяй.
 • Радуйся, утоление болезней рождающих; радуйся, облегчение мук умирающих.
 • Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало.
 • Радуйся, чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное спасение.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 9
 • Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове;
 • недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.
 • Икос 9
 • Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно вопиют Ти:
 • Радуйся, здравых чад присное сохранение; радуйся, болящих ко здравию преложение.
 • Радуйся, детей недугующих исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати.
 • Радуйся, возстание на одр болезни поверженных; радуйся, отрадо страхом смертным одержимых.
 • Радуйся, яко внемлеши человеков рыданием; радуйся, призревающая на наша стенания.
 • Радуйся, болей земных небесною радостию растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное терпение.
 • Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 10
 • Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и, купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.
 • Икос 10
 • Стена еси девам, Отроковице Чистая, и всем о чистоте радящим, в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумная создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая:
 • Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, венче хранящих девство.
 • Радуйся, начало и конец духовнаго совершения; радуйся, хранилище Божественнаго откровения.
 • Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков виновнице.
 • Радуйся, вершино, гордым умом неприступная; радуйся, убежище, смиренным сердцам доступное.
 • Радуйся, Чистая, Небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов честнейшая.
 • Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Кондак 11
Читайте также:  Стентирование пищевода, восстановление проходимости при сужении

Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя, яко миро излиянное? Сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

 1. Икос 11
 2. Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше Сын и Бог Твой;
 3. Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:
 4. Радуйся, заре умнаго Солнца; радуйся, вместилище Божественнаго Огня.
 5. Радуйся, свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.
 6. Радуйся, косных умов просвещение; радуйся, грешных сердец озарение.
 7. Радуйся, деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, лучу, путеводяй к Царствию спасающихся.
 8. Радуйся, молние, нераскаянных поражающая; радуйся, громе, губителей устрашающий.
 9. Радуйся, лукавыя совести просветление; радуйся, умилостивление Божия Суда.
 10. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 11. Кондак 12
 12. Благодать дати восхотев, завета ветхаго Податель завет новый нам дарова;
 13. мы же, благодать сию приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.
 14. Икос 12
 15. Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая:
 16. Радуйся, песне, воспеваемая горе; радуйся, псалме, слышимый низу.
 17. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.
 18. Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, престоле Содержащаго вселенную в руце.
 19. Радуйся, тайно неизреченная веков и времен; радуйся, упование твердое народов и племен.
 20. Радуйся, сердечное радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.
 21. Радуйся, Премудрости доме богозданный; радуйся, милости сосуде, Богом избранный.
 22. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 23. Кондак 13
 24. О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приемши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.
 25. (Этот кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1).

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector